THẰN LẰN & KẸT CỬA

Tại sao Thằn Lằn thích Kẹt cửa?
Và tại sao Thằn Lằn ” về chầu trời” trong kẹt cửa?
“Kẹt cửa” là khoảng ” tranh tối, tranh sáng” bởi là nơi đóng mở liên tục, và Thằn Lằn thích chọn nơi này vì nó có thể an toàn dấu mình mà vừa lại nhiều thức ăn, cánh cửa khép thì che dấu được “Thằn lằn”, đủ để người bên ngoài không nhìn thấy mà khi cánh cửa mở thì có thể phóng ra chụp mồi, tuy vậy vẫn có những kết cục thê thảm vì chính cái kẹt cửa đó lại điểm kết thúc của Thằn Lằn, sự tranh thủ cơ hội luôn lợi bất cập hại, nơi có vẻ an toàn đó lại chứa đựng sự nguy hiểm bất ngờ, như triết gia Osho có nói rằng ” những người luôn chủ quan nhìn thấy mình an toàn, chính là người đang ngồi chờ sự nguy hiểm đang đến” những vì thế hãy cẩn thận với những sự tính toán thiếu suy xét để tự mình ảo vọng đặt vào hoàn cảm thấy an toàn, hoàn cảnh đó đôi khi có cái tên là Kẹt Cửa.
NGUYỄN KIÊN TRÌ