STEP UP (1 NĂM) – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP NHANH CHÓNG

Nội dung của buổi huấn luyện Step up (1 năm), bao gồm:

– Dành cho chủ doanh nghiệp mong muốn và cam kết hành động để thành công nhanh chóng.

– Cung cấp các chiến lược phát triển mạnh mẽ nhất.

  • Được tham gia huấn luyện hàng tuần (1,5 giờ/2 tuần, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại)
  • Được liên hệ với nhà huấn luyện bất kỳ lúc nào
  • Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp
  • Được tham dự miễn phí GrowthCLUB (3 tháng/lần/6 giờ)
  • Được tặng 02 bài test hành vi DISC

* Số lượng tham dự: 2 người

* Thời lượng: 3 giờ/tháng

* Khoản đầu tư: 40.7 – 46 – 51 triệu đồng/ tháng (Đã bao gồm VAT 10%)